2 Haziran 2016

20. YÜZYILIN, NAMİBYA'da HEREROLARA KARŞI İLK SOYKIRIMINI ve II. DÜNYA SAVAŞINDA DA YAHUDİLERE KARŞI İKİNCİ SOYKIRIMI YAPANLAR, KENDİLERİNE YANDAŞ ÜLKE ARIYORLAR GALİBA…

Bugün, 2 Haziran 2016, Federal Alman Meclisi, 1915'teki tehcir olayını "soykırım" olarak nitelemek üzere bir karar alarak, Türk-Alman dostluğuna büyük bir darbe vurdu.
Bu karar, ne yazık ki, koyu bir ön yargılı taraflılığın ürünüdür. Sayısız belgeler ve yayınlar spektrumuna rağmen, olaylar Alman Halkına sadece Ermeni görüşlerini yansıtır bir biçimde sunulmuştur.
Türkiye'nin Doğusundan  Ermenilerin  başka yerleşim bölgelerine tehcir ettirilmeleri gereği  niçin doğmuştu, görmezlikten gelinmiştir.
Tehcir şunun için gerekli görülmüştür: Silahlanmış Ermeni isyancılar, Rus ordularıyla işbirliği yaparak, Osmanlı ordusuna karşı savaşmışlardır. İstilacılarla birlikte, Doğu Anadolu'da müslüman halkı katletmişlerdir.
Söz konusu edilen tehcir, en az 4 cephede savaşmak zorunda kalmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bir tepkisidir.  

Konuyu iyi anlayabilmek için, biraz ayrıntıya girelim:

Bu olaylarla ilgili olarak Batı'ya ulaşan bilgiler Ermeni kaynaklı olup, Amerikan Büyükelçisi Mogenthau gibi Ermeni dostları tarafından verilmiştir. Bu kimseler Rus-Ermeni baskınına maruz kalmış olan Müslüman halkın daha da büyük acılara katlandıklarını ya bilmiyor  ya da bilmezden geliyorlardı.
Batı parlâmentolarının büyük çoğunluğunun "Ermeni Soykırımı" konusundaki tepkileri, İngiliz parlâmentosunun yayınladığı "Mavi Kitaplar" serîsinden olan ve James Bryce ile Arnold Toynbee'nin "Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1915,1916'da Ermenilere Yapılan Muamele" başlığıyla kaleme aldıkları Mavi Kitap'tan kaynaklanmaktadır.
Bu kitap 1916'da basılmış olup, soykırım iddiası için kaynak gösterilmektedir. Elbetteki konuya ilişkin olarak şu gerçeğin bilinmesi zorunludur: Arnold Toynbee bu "Mavi Kitap"la ilgili olarak, kendisinin 1922'de çıkan " Yunanistan ve Türkiye'de Batı Sorunu " kitabının 50. Sayfasında, propaganda olarak niteliyor ; bu kitabın uydurulmuş ve tahrif edilmiş belgelere dayandırıldığını ve İngiltere'nin savaş propagandası için kullandığı bir mekân olan, Wellington House tarafından basıldığını yazıyor.
Yazar, 2000 yılında yeniden basılmış olan kitabın arka sayfasında "Birleşik Krallık hükümeti, bugün 'Ermeni soykırımını' tanımayı reddetmekte, kanıtlayıcı belgelerin yetersizliğinden ve 85 yıl önceki olayların araştırılıp, incelenmesi konusunun kendi sorumluluğunda olmadığını ve bu yönde bir açıklama yapmayı gerekli görmediğini bildirmektedir" diyor.

Daha da kanıtlayıcı olan, Osmanlı arşivlerindeki belgelerin "Ermeni soykırımı" iddiasını çürütmekte olduğudur. Bu belgeler, iddiaların aksine, 500.000 Türk ve Müslümanın Ermeni askerî birliklerinin ve gerillasının kurbanı olduklarını kanıtlamaktadır.
Ermenilerin hedefi, Doğu Anadolu'da Ermeni nüfusunun çoğunlukta olduğunu kanıtlamak için, etnik bir temizlik yapmaktır. ( Ermenilerin çoğunluğunun ikâmet ettiği Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerindeki Ermeni nüfusu bile, tüm nüfusun ancak beşte biri kadardı. Dolayısıyla, amaçladıkları hedefin gerçeklerle ilgisi yoktu).
Kısacası: İsyancı elebaşılardan Boghos Nubar, 30 Ocak 1919'da "The Times of London"'a açıkça yazdığı bir mektupta,  Ermenilerin 200.000 kişilik bir kuvvetle "fiilen savaşmakta" olduğunu itiraf etmiştir. (Boghos Nubar bu durumu defalarca doğrulamıştır). 1923'te Ermenistan Başbakanı Hovannes Katschanouni "1914'ün sonbaharında gönüllü Ermeni birlikleri oluşturularak, Türklere karşı savaştırılmışlardır" diyor. Onlar artık "Boğazın Hasta Adamına" karşı savaş açmışlardı. Yani bir ülkeye karşı savaşıyorladı, o ülke ki, aynı zamanda, 6 yüzyıldan beri refah içinde yurttaş olarak yaşadıkları ülkeydi.
Rusya'nın Doğu Anadolu'daki saldırısını yoğunlaştırmasıyla, Ermeniler, Osmanlı İmparatorluğunun bu düşmanıyla işbirliğini dramatik bir biçimde arttırmışlardır. Ermeni terör örgütleri Osmanlı ordusunun ikmâl hattını kesmiş ve artçı birlikler için ciddî bir tehlike oluşturmuşlardır.
Sabırsızlıkla Rus ordusununun ilerlemesini bekleyen Ermeni çeteleri, Van vilayetindeki Türkleri katletmişlerdir. Ermeni-Ameríkan gazetelerinden "Goşnak" 24 Mayıs 1915'de övünerek şu haberi veriyordu: "Van'da sadece 1.500 Türk kaldı. Gerisi hep katledildi."

Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu'nun cevabı, Rus işgâlinin hedefindeki bölgede ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ülkeyi savunması konusunda tehlike oluşturabilecek kara parçalarında yaşayan Ermeni vatandaşlarının, imparatorluğun başka bölgelerine tehcir ettitilerek, iskânları  olmuştur.

Tehcir elbette olaysız ve kolay olmamıştır, çok sayıda insan yaşamını yitirmiştir. Burada şu özel durumların gözönünde bulundurulması gerekir: savaş atmosferi, kendi yaşadıkları ülkeyi sırtından hançerleyenlerin sebebiyet verdiği birikmiş öfke, maksada uygun araç ve gereçlerin eksikliği ve refakat birliklerinin deneyimsizliği…

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu yaşam tehlikesine rağmen, iskânın gerçekleştirilmesi sırasında, sistematik bir öldürme ya da tahrip için en ufak bir niyet söz konusu olmamıştır.
(Ama, Almanların (Güneybatı Afrika'daki bugünkü adıyla Namibya halkından) Hererolara İngilizlerin (Güney Afrika'daki) Burenlere, Amerikalıların son Kızılderililere yaptığı muamele başka türlüydü (yani sistematik kıyımdı).
İddiaların aksine, valiler, subaylar ve diğer memurlara, iskân planının kusursuz bir biçimde uygulanması için verilen emirlerle ilgili belgelerin bulunduğu Osmanlı arşivleri, uzun bir zamandan beri kayıtsız şartsız araştırmalar için herkese açıktır (Ermenilerin güvenliği, can ve mallarının korunması). İskânı, hükümetin verdiği talimata uygun olarak yapmayan asker ve sivil halktan 1397 kişi, Savaş mahkemeleri ve normal mahkemeler tarafından sorguya çekilmişler ve suçlu bulunanlar idam cezasına çarptırılarak, cezaları infaz edilmiştir.

1919'dan 1921'e kadar İngilizlerin yetki ve gözetimi altında süren "Malta duruşması",
(tabiri caiz ise, İkinci Dünya savaşı sonrasında kurulan "Nürnberg mahkemelerinin" bir örneği ve benzeridir); yüksek rütbeli 144 Osmanlı söz konusu Ermeni tehciri konusuna ilişkin olarak dâva edilmişlerdi. Müttefiklerin savaş propagandasının hiç biri, söz konusu duruşmayı yürüten mahkeme heyeti tarafından geçerli bulunmadı.
Ne ABD arşivlerinin belgeleri hukukî kanıt olarak değer buldular ne de suç teşkil edecek bir delil bulunabildi. Kanıt olmaması = mahkemenin/duruşmanın gereksizliği anlamına geldi. Dâva edilen Türklerin hepsi de beraat ettiler.

İstanbul, İzmir ve Edirne gibi Türkiye'nin batısında yaşayan Ermenilerin güvenli ve endişesiz bir biçimde yaşamlarını sürdürmeleri, Osmanlının idarî yönetiminde yüksek konumdaki Ermeni memurlarının çalışmalarını devam ettirmeleri; Ermeni sıhhî birliklerinin, transport ve iaşe komandolarının çeşitli cephelerde görev yapmaları da, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere "soykırım" iddiasını çürütmektedir. Çok sayıda Ermeni asker ,Türk asker arkadaşlarıyla birlikte, omuz omuza savaşmış ve hem Gelibolu'da hem de Sarıkamış'ta yaşamlarını yitirmişlerdir. 

20. Yüzyılda yapılan soykırımların birincisinde, Almanya Afrika'nın güneybatısındaki Namibya'lı hereroların kökünü kazımış olanlar, ikincisinde ise Yahudilere soykırım uygulayanlar, herhangi bir kanıt olmadığına göre, Türkiye'yi neye istinaden "soykırım" yapmakla suçluyorlar?

Ayrıca, bu kara kararla,
- Almanya'nın yüzü ağarmayacaktır.
- Almanya'daki Türk düşmanlığı körüklenecektir;
- daha doğmamış Türk çocukları bile şimdiden suçlu ilan edilecektir;
- Almanya, uluslararası barışa katkı yapmamayı tercih etmiş olacaktır.

Bunlara ek olarak bir soru da şudur:
Bu kara karara "evet" diyen Federal Alman Meclisi üyeleri, yukardaki gerçekler ve aşağıdaki öneri üzerinde ciddî kafa yormuşlar mıdır..? Bizce kesinlikle hayır…

Eğer Ermenistan geçmişiyle yüzleşmeden korkmuyorsa, Türk ve Ermeni tarihçilerinden oluşan bir araştırma komisyonu kurulabilir ve bu komisyona, uluslararası başka bir komisyondan, örneğin UNESCO'dan, noter vazifesi yapabilecek tarafsız üyeler de dahil edilebilir.
Eşzamanlı olarak, Türkiye'nin uzun zamandan beri kamuya açtığı arşivler misali, Ermenistan da arşivlerini açmalıdır. (Korkarız ki, Ermeni tarafı en önemli ve kendilerini suçlu duruma düşürecek belgeleri, çoktan "güvence" altına almıştır.)

Ermenistan'ın şoğukkanlı suskunluğu nedeniyle, asıl soru yanıt aramaktadır: Ermeniler, gerçeklerle yüzleşmek için hazır mıdırlar..?

Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

100. Yıl Kutlama Balosu

ATATÜRK'ÜN 1930'LU YILLARDA YAPTIKLARI

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hem Türk Dili hem de Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DOĞUŞU 28 EKİM 2022

ONLINE KONFERANS DUYURUSU - 13 EYLÜL 2022

THY LOGOSUNUN İLHAM KAYNAĞI

Atatürk ve Gençlik Konulu Online Söyleşi

Türk Parlamenter Sisteminin Kuruluşu Konulu Online Konferans

ATATÜRK ANITLARI TÜRK ULUSU'NUN TUNÇTAN, MERMERDEN, ÇELİKTEN YÜREĞİ VE BELLEĞİDİR

RABITANIN ZABITASI ONLINE KONFERANS DUYURUSU

CUMHURİYET VE ATATÜRK ONLINE KONFERANS DUYURUSU

BÜYÜK ZAFER ONLINE KONFERANS DUYURUSU

Orhan Sarıbal CHP'den istifa etmelidir

TÜRKİYE'NİN DENİZ JEOPOLİTİĞİ ve MAVİ VATAN

ONLINE KONFERANS DUYURUSU

ANDIMIZ'IN YASAKLANMASI NEDENİYLE MEB'E YAZI

DANIȘTAY İDARÎ DAVA DAİRELERİ KURULU'NA YAZI

ANDIMIZ, DEVLET NİȘAN VE MADALYALARINDAKİ ATATÜRK KABARTMASI VE DANIȘTAY

ATATÜRK'ÜN BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 82. YIL DÖNÜMÜ

CUMHURİYETİMİZİN 97. KURULUȘ YIL DÖNÜMÜ

AVRUPA-ADD Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

AKP iktidarı ulusal bayramlarımızın birleştirici özelliğini yok ediyor

ALİ ERBAȘ HUTBE YERİNE LÂNET OKUDU

"İHANET"

HANAU'DA YAPILAN KATLİAM VE DÜȘÜNDÜRDÜKLERİ

STELLUNGNAHME DES HERRN C. ÖZAKINCI ZU DER SENDUNG DER ARD 1. DEZEMBER 2019

ATATÜRK HİTLER'İN TAM KARȘITIYDI

DIE SENDUNG "TITEL, THESEN, TEMPERAMENTE" IN DER ARD 1.12.2019 UND UNSERE STELLUNGNAHME

MİLLÎ MÜCADELE'NİN 100. YILI VE HALKA DAYALI VE HALK MAYALI CUMHURİYETİMİZİN 96. YILI VESİLESİYLE 20 Ekim 2019 Pazar günü önemli bir panel düzenliyoruz

DURSUN ATILGAN'ın 100. YIL KONUȘMASI

100. YIL KUTLAMA KONSERİ

SEN KUTSALSIN ANADOLU..!

Devlet Baba

SUSTURAMAZSINIZ..!

Sözcü'nün Tüm Saygın Yazarlarının Madalya Takılması Gerekirken Döșlerine Polis Taktırılmaktadır Peșlerine

2019 ATATÜRK YILI İLAN EDİLSİN

TÜRK KÖYLÜSÜNE!

28 Ekim 2018 Toplantı Duyurusu

6 MAYIS 2018 DUYURUSU

"BOĞAZ'IN HASTA ADAMI", "ÇÖMEZ DEVLET", "GÜÇSÜZ ÜLKE" BENZETMELERİ VE GERÇEKLER.

AFRİN HAREKATI

E. Amiral TÜRKER ERTÜRK GELİYOR

BASIN AÇIKLAMASI

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

19 MAYIS'IN 98. YIL DÖNÜMÜ

ATATÜRK'E İHANET VE DÜŞMANLIK

MEB MÜFREDATI VE ATATÜRK

MEB MÜFREDATI VE İNÖNÜ

AVRUPALI TÜRK AYDINLARINDAN ÇAĞRI

POLİSİMİZİN YANINDAYIZ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

Mustafa Balbay Geliyor

15 Temmuz Darbe Girişimi

Rainer Hermann'a Mektup FAZ

RTE'YE YANIT: 1930'LU YILLAR

ONUNCU YIL MARŞI

TARİHTEN UYARICI BİR YAPRAK

YİRMİNCİ YÜZYILIN İLK SOYKIRIMINI KİM YAPTI..?

ALMAN PARLAMENTOSU'NUN 2 HAZİRAN 2016 KARARI

ALMAN PARLAMENTOSU YANLIŞ YAPTI

T.C.'nin 26. Gen. Kur. Başkanı İLKER BAŞBUĞ Geliyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Açık Mektup

ARAP LAWRENCE'TEN GÜNÜMÜZE

Ulusal Bayram Yasaklanmasına Boyun Eğmek Yakışmaz

DİNCİ ve KİNCİ KUŞAKLAR TÜRKİYESİ..!

GERÇEĞİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKMAYA CESARET ETMEK

Terör Örgütlerini Silahlandıranlar İnsan Haklarından Söz Edemezler

ONUR ÖYMEN’DEN TRT’YE TEPKİ

TRT-TÜRK T.C. DEVLETİ’NE KİN KUSUYOR

1128 YANLIŞ

İSTANBUL'UN KALBİNDE TERÖR VAHŞETİ

TRT-TÜRK ATATÜRK’E VE CHP’YE KİN KUSMAYI SÜRDÜRÜYOR

SİMON RODRİGEZ'DEN BİR ALINTI

ANKARA’DAN SONRA PARİS’TE DE KANLI TERÖR

BARIŞIN BAŞKENTİ’NE BÜYÜK İHANET

Prof. Dr. YAŞAR NURİ ÖZTÜRK geliyor…

TRT-TÜRK’ÜN OSMANLICA DAYATMASI

RİZE BELEDİYE BAŞKANI’NIN ATATÜRK DÜŞMANLIĞI

BÖLÜCÜ TERÖRE İVEDİLİKLE SON VERMEK ŞARTTIR..!

BÖYLE GİDERSE, TÜRKİYE’DE DİKTATÖRLÜĞÜN İLANI YAKINDIR..!

BÜYÜK ZAFER’İN 93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN!

DEVLETİN TEMELİNE DİNAMİT KOYANLAR…

"YURTTA TERÖR DÜNYADA TERÖR" DEĞİL "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ" İSTİYORUZ…

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAATİ

AKP CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRK DİLİ KARŞITLIĞI, OSMANLICA DAYATMASI VE GERÇEKLER

BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ ve ANZAKLARLA İLGİLİ YAZIT

AVRUPA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEKLERİ FEDERASYONU # GEZİ BELGESELİNİ KÖLN'DE YURTTAŞLARIMIZLA BULUŞTURUYOR

ÖNEMLI DUYURU
ÇANAKKALE ZAFERİ VE TEHCİR


ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 100. YIL DÖNÜMÜ

Kurtuluş Savaşımızın Öyküsü

TRT-TÜRK ATATÜRK’E KİN KUSUYOR…

Richard von Weizsäcker

İSLAMOFOBİYİ BESLEYENLER

CUMHURİYET GAZETESİNE AKP SANSÜRÜ

ATATÜRK'ÜMÜZ VE TÜRK KADINI

KANLI TERÖR

19. Şura Kararları ve Cevdet Kudret

ATAMIZI ANKARA’DA ANDIK

TBMM’DE BALBAY’I ZİYARETİM